Преглед на файлове

Limit Twitter to 1280x1280.

refactor
Syfaro преди 3 месеца
родител
ревизия
359f4d1544
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 2 реда
 1. 4
  2
    src/sites/twitter.py

+ 4
- 2
src/sites/twitter.py Целия файл

@@ -142,9 +142,11 @@ class Twitter(Site):
142 142
       ):
143 143
         tweet = api.update_status(status=status, possibly_sensitive=True)
144 144
       else:
145
+        filename, bytes = submission.resize_image(1280, 1280)
146
+
145 147
         tweet = api.update_with_media(
146
-          filename=submission.image_filename,
147
-          file=submission.image_bytes,
148
+          filename=filename,
149
+          file=bytes,
148 150
           status=status,
149 151
           possibly_sensitive=False
150 152
           if submission.rating == Rating.general

Loading…
Отказ
Запис